Archive for the ‘Uncategorized’ Category

(temp)

23Jun12

抽走在你身边静静的沉默 chou zou zai ni shen bian jing jing de chen mo Walking by your side, a taciturn silence 我该放我自己一条路飞走 Wo gai fang wo zi ji yi tiao lv fei zou I need to leave myself a path to fly away on 不再惦记着你的手 Bu zai dian ji zhe ni de shou I can’t keep thinking […]